home korea
 
ISO 9001:2015 Lời giới thiệu
 
 • ISO 9001:2015
 • Gap analysis of ISO 9001

ISO 9001:2015 Lời giới thiệu

Những thay đổi quan trọng nhất trong các tiêu chuẩn 2015 đang trong quá trình triển khai, Tổ chức và bối cảnh của tổ chức hiểu biết về nhu cầu cần và kỳ vọng của các bên liên quan, các hoạt động rủi ro và cơ hội. Thêm các yêu cầu thông tin của tổ chức.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Cấu trúc cao cấp theo quy định tại Phụ lục SL )

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dấn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của TỔ chức
 5. Sự lãnh đạo
 6. Hoạch định
 7. Hỗ trợ
 8. Vận hành
 9. Đánh giá hiệu suất
 10. Cải thiện
Bối cảnh của tổ chức
Đây là một khái niệm mới và liên quan đến các yếu tố bên ngoài và điều kiện là có ảnh hưởng đến một tổ chức. Ví dụ có thể bao gồm quản trị, quy định ngành và các bên liên quan và các cổ đông
Sự lãnh đạo
Có yêu cầu rõ ràng quản lý hàng đầu đểchứng minh vai trò lãnh đạo và tham gia trực tiếp hệ thống. Đây là một yêu cầu tăng cường liên quan đến quản lý
Hoạch định
Hoạch định là một thuật ngữ mới được giới thiẹu đến các cấu trúc cao cấp, với một yêu cầu để giải quyết các rủi ro và cơ hội, kế hoạch cẩn thận thay đổi trong hệ thống quản lý. Đây là một yêu cầu nâng cao
Hỗ trợ
Thuật ngữ này được dựa trên các tiêu chuẩn ISO 9001:2008 yêu cầu về năng lực, nhận thức và giao tiếp. Đây là một yêu cầu nâng cao
Đánh giá hiệu suất
Điều này có chủ đề tương tự như các tiêu chuẩn hiện hành, nhưng với một sự nhấn mạnh mới về đánh giá ngoài với yêu cầu hiện tại để đo lường và phân tích

Biện pháp đối phó của Tổ chức

Phản ánh các phân tích về các vấn đề nội bộ và bên ngoài vào hệ thống quản lý
 • Tăng cường quá trình lập kế hoạch bằng cách nhấn mạnh bối cảnh của tổ chức và xem xét các bên liên quan
 • Phản ánh các phân tích về các vấn đề nội bộ và bên ngoài vào hệ thống quản lý
 • Xác định các bên liên quan chính, phân tích nhu cầu và yêu cầu thành lập
Hiểu được những rủi ro và cơ hội
 • Xác định rủi ro và cơ hội chính của tổ chức bằng cách phân tích bên ngoài/ nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động và đánh giá các bên liên quan
 • Hiểu được những rủi ro và cơ hội bằng cách đề cập đến tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro
Thành lập IMS
 • Thiết lập IMS bằng cách áp dụng cơ cấu HLS
 • Có khả năng để đối phó với IMS hiệu quả bằng sự hiểu biết cấu trúc HLS
Chứng nhận chuyển tiếp
 • Thời hạn chuyển tiếp : 14/09/2018
 • Lãnh đạo và Giám đốc điều hành là cần thiết

Kết luận

ISO 9001:2015 rất ít quy tắc hơn các phiên bản trước đó và kết hợp nhiều thuật ngữ quản lý kinh doanh và khái niệm. Tài liệu yêu cầu nhiều hơn cho tổ chức để đánh giá nhu cầu của mình.Các tiêu chuẩn được viết có lợi cho các tổ chức, không phải đánh giá viên. Đánh giá viên sẽ cần phải hiểu và công nhận mức độ bằng chứng cho thấy có thể chấp nhận để xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu năm 2015