home korea
Chương trình ... 2017/01/18
Bản giới thi... 2017/01/18
SPEC VINA 소개... 2016/08/10
SPEC VINA leafle... 2016/08/10
ISO 9001 là tiêu chuẩn được Quốc tế công nhận về hệ thống quản lý chất lượng (QMS).Đây là tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất QMS trên thế giới và giúp các tổ .chức để đáp ứng sự mong đợi và nhu cầu của khách hàng của họ và trong số những lợi ích khác