home korea
 
 
Loại chứng nhận ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000
OHSAS 18001 TS 16949
Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Liên hệ với Vị trí
Điện thoại - - Fax - -
Email Số ID của nhân viên
  Địa chỉ nơi cần đánh giá, nếu khác với địa chỉ phia trên hoặc chi tiết hơn
Địa chỉ
Liên hệ với Vị trí
Điện thoại - - Fax - -
Email Số ID của nhân viên
Dịch vụ/Sản phẩm chính
Quy mô đăng ký
Khác   chứng nhận đã nhận do tổ chức khác cấp (nếu có)
chứng nhận số
Ngày hết hạn