home korea
 
Hướng dẫn chuyển đổi ISO 14001:2015
 
 • ISO 14001:2015
 • Phân tích GAP theo tiêu chuẩn ISO 14001

Hướng dẫn chuyển đổi ISO 14001:2015

Những thay đổi quan trọng nhất trong tiêu chuẩn 2015 trong sự hiểu biết và bối cảnh của tổ chức, thấu hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, xác định phạm vi EMS, EMS, vai trò của tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, các hoạt động rủi ro và cơ hội, nghĩa vụ tuân thủ được thêm trong suốt tiêu chuẩn

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ( Cấu trúc cao cấp theo quy định tại phụ lục SL)

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 5. Sự lãnh đạo
 6. Hoạch định
 7. Hỗ trợ
 8. Hoạt động
 9. Đánh giá hiệu suất
 10. Cải thiện
BỐi cảnh của tổ chức
Đây là một yêu cầu mới để xác định các yếu tố bên trong, ben ngoài và điều kiện có ảnh hưởng đến một tổ chức. Ví dụ về các vấn đề nội bộ có thể bao gồm văn hoá và khả năng của một tổ chức, trong khi các vấn đề bên ngoài bao gồm các tác động của biến đổi khí hậu, lũ lụt và sự sẵn có của các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Tổ chức cũng cần phải xác định các bên liên quan đến EMS và các yêu cầu mà họ có
Sự lãnh đạo
Có yêu cầu rõ ràng để quản lý hàng đầu chứng minh sự lãnh đạo và cam kết liên quan đến hệ thống. Đây là một yêu cầu tăng cường đến quản lý hàng đầu
Quản lý các chiến lược môi trường
Lãnh đạo cao nhất cần đảm bảo rằng các chính sách môi trường và mục tiêu môi trường phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể và kết quả đầu ra đánh giá quản lý bao gồm các định hướng chiến lược của tổ chức
Rủi ro và cơ hội
Đây là một khái niệm mới được giới thiệu trong phần “ Hoạch định “ của tiêu chuẩn. Nó đòi hỏi tổ chức để xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến các khía cạnh và tác động, nghĩa vụ tuân thủ và các vấn đề cần thiết khác hoặc yêu cầu có hành động để giải quyết chúng
Chu kỳ
 • Việc xác định các khía cạnh và tác động sẽ được thực hiện trong khi xem xét. Từ việc mua lại các tài liệu pháp luật hoặc thế hệ từ tài nguyên thiên nhiên để kết thúc một chu kỳ điều tr.
 • Một quan điểm chu kỳ cuộc sống cần được thực hiện khi thiết lập kiểm soát chuỗi giá trị
Kiểm soát và ảnh hưởng
Các yêu cầu về môi trường cần phải được thiết lập cho việc thu mua các sản phẩm và dịch vụ, xem xét trong quá trình hoạt động thiết kế cho các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức
(Quá trình) Thiết kế sẽ bao gồm phát triển, phân phối,sử dụng và xử lý cuối cùng của chu kỳ
Đánh giá hiệu suất
Có một sự nhấn mạnh mới về sự cần thiết cho việc đánh giá ngoài các yêu cầu hiện tại cho đo lường giám sát và phân tích

Các biện pháp đối phó của tổ chức

Tăng cường quá trình lập kế hoạch
 • Tăng cường quá trình lập kế hoạch bằng cách nhấn mạnh bối cảnh của tổ chức và xem xét của các bên liên quan
 • Phản ánh các phân tích vềvấn đề nội bộ và bên ngoài của hệ thống
 • Xác định các bên liên quan chính, phân tích nhu cầu và yêu cầu thành lập
Hiểu được những rủi ro va cơ hội
 • Xác định rủi ro và cơ hội chính của tổ chức bằng cách phân tích bên ngoài / nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động và đánh giá liên quan
 • Hiểu được những rủi ro và cơ hội bằng cách đề cập đến tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro
Thành lập IMS
 • Rất có thể thiết lập IMS bằng cách áp dụng cơ cấu HLS
 • Có khả năng để đối phó với IMS hiệu quả bằng sự hiểu biết cấu trúc HLS
Chứng nhận chuyển tiếp
 • Thời hạn chuyển tiếp 14/09/2018
 • Lãnh đạo và ý chí quản lý TOP là cần thiết

Kết luận

ISO 14001:2015 kết hợp nhiều thuật ngữ quản lý kinh doanh và các khái niệm và sẽ đảm bảo rằng hệ thống này sẽ được tích hợp vào các quá trình kinh doanh tổng thể của tổ chức chứ không phải riêng biệt. Những thay đổi này sẽ đòi hỏi nỗ lực từ các tổ chức để thực hiện, tuy nhiên kết quả tổng thể sẽ là một hệ thống quản lý hiệu quả hơn khả năng đạt được kết quả tốt hơn trong việc cải thiện hiệu suất môi trường