home korea
 
 
Quá trình chuyển tiếp của tiêu chuẩn ISO 9001,14001 : 3 năm
7 Steps for preparing change of the standard
 1. Step 01. Gather information about change of the standard

  • Kiểm tra ISO 9001:2015 và hướng dẫn tiêu chuẩn
  • Kiểm tra yêu cầu mới và thay đổi yêu cầu
  • Kiểm tra tiến độ thực hiên tiêu chuẩn ấn bản năm 2015
 2. Step 02. Organize transition task force

  • Cấu hình của tiêu chuẩn được hình thành từ đại diện các tổ chức , bao gồm cả các đánh giá viên nội bộ
  • Kế hoạch Giáo dục và đào tạo bởi sự cần thiết phải củng cố khả năng , đó là kết quả của sự thay đổi của tổ chức
 3. Step 03. Participate in training

  • Thực hiện giáo dục và đào tạo cán bộ theo như phía trên
 4. Step 04. Gap analysis

  • Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi liền mạch theo tiêu chuẩn bằng cách phân tích yêu cầu và sự khác biệt tiêu chuân mới
  • Hiểu và chuẩn bịtất cả các chi tiêt liên quan đến yêu cầu và thực hiện, bằng phân tích khoảng cách
 5. Step 05. Set and execute a plan

  • Tạo và thực hiện chi tiết các chương trình
 6. Step 06. Share information inside the group

  • Mỗi người phụ trách nội bộ có liên quan đến quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn nên chia sẻthực hiện chương trình và cần thúc đẩy hợp tác lẫn nhau
  • Chia sẻ thông tin về quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn với các bên liên quan một cách nhanh chóng và chính xác để dẫn đến quá trình chuyển đổi có hiệu quả. Ngoài ra, điều này có thể làm cho các cơ hội kinh doanh mới bằng cách gia tăng sự hài lòng của các bên liên quan
 7. Step 07. Apply for transition

  • Áp dụng cho quá trình chuyển đổi.