home korea
 
 
 
공 글읽기
Bảng so sánh tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và 14001:2015
Người đăng
admin
Ngày đăng
2016-01-28 12:40
Lượt xem
1550
홈페이지

Tham khảo bảng so sánh giữa hai tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để biết các nội dung đã thay đổi tương ứng

 Tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Số điều khoản

Số điều khoản

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Lời giới thiệu 

  

Lời giới thiệu 

Phạm vi 

1

1

Phạm vi

Tài liệu viện dẫn

2

2

Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

3

3

Thuật ngữ và định nghĩa

Hệ thống quản lý môi trường

4

4

Bối cảnh của tổ chức

  

4.1. 

Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh tổ chức

  

4.2. 

Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Yêu cầu chung

4.1. 

4.3.

Xác định phạm vi của  Hệ thống quản lý môi trường.

  

4.4.

Hệ thống quản lý môi trường.

  

10.2.

Cải tiến liên tục

Chính sách môi trường

4.2.

5.2.

Chính sách môi trường

Hoạch định.

4.3.

6

Hoạch định

  

6.1.

Hành động để xử lý các rủi ro và cơ hội

  

6.1.1.

Yêu cầu chung

Khía cạnh môi trường

4.3.1.

6.1.2.

Khía cạnh môi trường

  

6.1.4 

Kế hoạch hành động

Yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác

4.3.2. 

6.1.3

Các nghĩa vụ tuân thủ

Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường thực hiện

4.3.3.

6.2.

Mục tiêu môi trường và kế hoạnh thực hiện

  

6.2.1

Các mục tiêu môi  trường

  

6.2.2.

Kế hoạch thực hiện mục  tiêu môi trường

Thực hiện và điều hành

4.4.

7

Hỗ trợ

  

8

Điều hành

  

5

Lãnh đạo

Các nguồn lực, Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

 4.4.1.

7.1.

Các nguồn lực


5.3.

Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

 

5.1.

Lãnh đạo và cam kết

Năng lực, đào tạo và nhận thức

4.4.2.

7.2.

Năng lực


7.3.

Nhận thức

Trao đổi thông tin

4.4.3.

7.4.

Trao đổi thông tin

 

7.4.1.

Yêu cầu chung

 

7.4.2.

Trao đổi thông tin nội bộ

 

7.4.3.

Trao đổi thông tin bên ngoài

Tài liệu

4.4.4.

7.5.

Thông tin dạng văn bản7.5.1. 

Yêu cầu chung

Kiểm soát tài liệu

4.4.5.

7.5.2.

Tạo lập và cập nhật7.5.3.

Kiểm soát thông tin dạng văn bản 

Kiểm soát điều hành

4.4.6.

8.1.

Hoạch định và kiểm soát điều hành

  

Chuẩn  bị ứng  phó  với  tình  huống khẩn cấp

4.4.7.

8.2.

Chuẩn  bị ứng  phó  với  tình  huống khẩn cấp

Kiểm tra

4.5.

9

Đánh giá kết quả

Giám sát và đo lường,

4.5.1.

9.1.

Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá

  

9.1.1.

Yêu cầu chung

Đánh giá việc tuân thủ

4.5.2.

9.1.2.

Đánh giá việc tuân thủ

Không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa

4.5.3.

10.2.

Sự không phù hợp và hành động khắc phục

Kiểm soát hồ sơ

4.5.4.

7.5.3.

Kiểm soát thông tin  dạng văn bản

Đánh giá nội bộ

4.5.5.

9.2.

Đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo

4.6.

9.3.

Xem xét của lãnh đạo


10

Cải tiến


* File tham khảo: Mapping ISO 14001_2015 to ISO 14001_2004.pdf

첨부파일
Mapping ISO 14001_2015 to ISO 14001_2004.pdf
목록
공 목록
STT Tiêu đề Người đăng Ngày đăng Lượt xem
[공지글] ISO 9001/14001:2015 THÔNG TIN KHÓA ĐÀO T... admin2019-03-08999
[공지글] ISO 9001 / 14001:2015 THÔNG TIN KHÓA ĐÀO ... admin2019-03-08992
[공지글] 20190215-CEO-Sent to Client/ISO 14001-45001-S... admin2019-02-12738
[공지글] Tiêu đề: Hội thảo về chứng chỉ ... admin2018-08-064359
[공지글] Tiêu đề: Hội thảo về chứng chỉ ... admin2018-08-061081
[공지글] Chương trình Đào tạo Admin2017-09-082595
[공지글] Chương trình đào tạo đánh giá viên ... admin2017-06-092656
[공지글] Chương trình đào tạo đánh giá viên ... admin2017-03-201804
21 ISO 9001/14001:2015 Đào tạo đánh giá vi... admin2019-01-16501
20 ISO 9001/14001:2015 Đào tạo đánh giá vi... admin2019-01-16269
19 Hội thảo CEO (khóa học : 1 ngày, 4 gi... admin2019-01-15282
18 Tài liệu đào tạo đánh giá viên n... admin2018-03-221095
17 Hướng dẫn đào tạo đánh giá viên n... admin2017-11-211257
16 2017.10.12-13 internal course in bac ninh admin2017-10-19794
15 교육 참가 감사인사 및 후속조치 C... admin2017-07-26793
14 Ảnh khóa học đào tạo đánh giá vi... admin2017-03-01762
13 교육 참가 감사인사 및 후속조치 C... admin2017-02-272712
12 Chương trình đào tạo đánh giá viên ... admin2017-01-18885
11 Bản giới thiệu công ty SPEC năm 2017 admin2017-01-18558
10 SPEC VINA 소개서(INTRODUCTION OF SPEC VINA)... admin2016-08-10862
9 SPEC VINA leaflet admin2016-08-10801
8 Bảng so sánh tiêu chuẩn ISO 14001:2004 ... admin2016-01-281550
7 Những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 1... admin2016-01-27912