home korea
 
 
Khẳng định tính công bằng
Không thỏa hiệp chất lượng khi liên quan đến các dịch vụ cấp chứng nhận Luôn luôn hướng tới sự hoàn hảo

Nguyên tắc đạo đức.
- Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, trung thực, toàn vẹn và công bằng, thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng, đồng nghiệp và xã hội
- Cung cấp dịch vụ dựa trên tin tưởng và hợp tác đôi bên
- Chúng tôi không nhận bất kỳ lợi nhuận có giá trị nào dưới mọi hình thức có thể ảnh hường đến tính toàn vẹn và công bằng liên quan tới công việc đang chịu trách nhiệm
- Không cung cấp dịch vụ cấp chứng nhận cho bên thứ ba khi liên quan tới tình huống có thể xảy ra tranh chấp.