home korea
 
 
Thành lập doanh nghiệp TNHH
Được KAB công nhận là tổ chức chứng nhận ISO 9001 (KAB-QC-18)
Được KAB công nhận là tổ chức chứng nhận ISO 14001 (KAB-QC-08)
Hợp tác với NQA UK
Đăng ký văn phòng khu vực với KPEA
Được KAB công nhận là tổ chức chứng nhận ISO 22000 (KAB-QC-04)
KTL sát nhập với SPEC
Đăng ký trở thành tổ chức giáo dục suốt đời (Số.181)
Được chấp nhận là tổ chức đào tạo từ xa
Đăng ký với Đài Loan BSMI(09600136561)
Đăng ký trở thành tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá hàng đầu RAB QSA
Được KAB công nhận là tổ chức chứng nhận ISO 18001 (KAB-QC-14)