home korea
 
 
Công ty SPEC được thành lập, hoạt động và duy trì hệ thống chứng nhận nhằm thực hiện các hoạt động cấp chứng nhận về hệ thống quản lý cấp quốc gia và quốc tế. Công ty luôn mang đến cho tất cả khách hàng dịch vụ đáng tin cậy và công bằng và minh bạch.

- SPEC luôn đặt khách hàng lên hàng đầu
- SPEC thực hiện việc xã hội hóa chứng nhận.
- SPEC phát triển cùng khách hàng.
- SPEC luôn quan tâm tới khách hàng

Với mục tiêu cung cấp các dịch vụ và duy trì hoạt động cấp chứng nhận có hiệu quả, SPEC đã đào tạo các nguồn lực giàu kinh nghiệm và kỹ năng, cung cấp cho khách hàng các thông tin hữu dụng.

- Chuyên gia đánh giá nắm vững chuyên môn
- Chia sẻ các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp và cải thiện việc đánh giá nhằm thu được hiệu quả cao hơn.
- Cung cấp dịch vụ đánh giá minh bạch
- Chuyên gia đánh giá là những kỹ sư chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghiệp
- Kết hợp hài hòa giữa công nghệ độc đáo và kỹ năng quản lý
- Tập trung vào khả năng cạnh tranh của khách hàng

Chuyên gia đánh giá là những kỹ sư chuyên ngành giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ